E-redar - sustav prijava građana

E-redar - sustav za prijave građana

Sustav evidentiranja prijava građana prema komunalnom odjelu gradske uprave

Cilj projekta bio je razvoj IT platforme koja će omogućavati građanima izravnu komunikaciju sa komunalnom službom njihove lokalne uprave te povećati kvalitetu života građana. Sustav omogućuje slanje raznih prijava i pitanja koje građani žele uputiti komunalnom odjelu, a vezano za uređenje i funkcioniranje grada. Za potrebe građana razvijena je mobilna aplikacija za pametne telefone. Aplikacija pruža mogućnost korisniku sustava da na jednostavan način pošalje prijavu komunalnoj upravi te da ima uvid u dinamiku njenog rješavanja. Mobilna aplikacija omogućuje pregled i informacije o svim prijavama koje je komunalni odjel grada zaprimio u određenom periodu.

Komunalni odjel gradske uprave

Sve prijave direktno odlaze komunalnom djelu koja putem sustava odgovara građanima na zaprimljene prijave i pitanja. Svaka prijava u sustavu ima tri faze rješavanja: nova prijava, prijava u rješavanju, prijava riješena. Sustav omogućuje građanima efikasno praćenje stanja svake prijave. Građani u svakom trenutku imaju uvid u kojoj su fazi rješavanja pojedinačne prijave te kakva je dinamika rješavanja problema. Za potrebe komunanog odjela u sustav je ugrađena analitika prijava koja omogućuje provođenje detaljne analize intenziteta prijava i njihovih lokacija u gradu. Na taj načim dobivaju se dodatne informacije koje se mogu iskoristiti za poboljšanje rada samog komunalnog odjela.

Ponuđene mogućnosti:
- mobilna aplikacija za direktnu komunikaciju komunalnih redara i građana,
- prikaz lokacija i popratnih fotografija o zaprimljenim prijavama,
- pregled prijava i pitanja vezano za kategoriju prijave i status rješavanja,
- uređivanje podataka o djelatnicima komunalnog odjela kojima se omogućuje pristup sustavu,
- analitika prijava, statistička obrada podataka prema mjesecima i vrsti prijava.

CIJENA upotrebe sustava

Sa zainteresiranim gradovima sklapa se ugovor na određeni period. Time urava grada dobiva licencu i pravo za upotrebu sustava bez ikakvih ograničenja.

 Više o Eredaru sustavu → 
Cijene licenca
GRAD < 15.000
  • Grad veličine do 15.000 stanovnika
  • Adminsitracija sustava
  • CIJENA
  • 9.900 kn
  • Naručite !
GRAD > 15.000
  • Grad više od 15.000 stanovnika
  • Adminsitracija sustava
  • CIJENA
  • 19.900 kn
  • Naručite !
Korisnici i prijave

Korisnici sustava su uprave lokalne zajednice i građani. Lokalnoj zajednica koja je ugovorila ovu uslugu korištenja sustava omogućuje se praćenje prijava, objavljivanje odgovora na razna pitanja građana, analizu vrsta prijava tijekom određenog perioda. Sustav je potpuno besplatan za sve građane.
Za slanje prijava korisnik sustava potrebno je da se korisnik registrira, što je potpuno besplatno. Nakon registracije slanje prijava od strane korisnika putem mobilne aplikacije. Građanima se daje mogućnost uvida u dinamiku rješavanja njihovih zahtjeva, a Upravi lokalne zajednice mogućnost direktnog kontakta sa svojim građanima.
Sustav osigurava zaštitu privatnih podataka te ne provjerava vjerodostojnost podataka. Jedini podataka koji treba prilikom registracije biti vjerodostojan je e-mail adresa korisnika. Na nju korisnik prima aktivacijski ključ za potvrdu pristup sustavu.