eRedar - sustav prijava

eRedar - sustav za prijave građana

Sustav evidentiranja prijava građana prema upravi lokalne zajednice

eRedar je sustav koji omogućuje komunikaciju građana s upravom grada/mjesta. Sustav omogućuje slanje raznih prijava i pitanja koje građani žele uputiti gradskoj komunalnoj upravi, a vezano za uređenja grada. Omogućuje se građanima da evidentiraju događaje u gradu te o tome obavijeste gradsku upravu. Prvenstveno se prijave odnose na komunalno uređenje grada/mjesta, prijavu eventualnih smetnji koje imaju građani i svega što građani smatraju da se može poboljšati i doprinijeti poboljšanju, izgledu i funkcioniranju grada/mjesta.

Gradska/općinska komunalna služba

Sve prijave direktno odlaze gradskoj/općinskoj komunalnoj službi koja putem sustava odgovara građanima na prijavljene probleme i pitanja. Svaka prijava u sustavu ima tri faze rješavanja: prijava zaprimljena, prijava proslijeđena nadležnoj osobi, prijava riješena. Sustav omogućuje građanima efikasno praćenje stanja svake prijave. Građani u svakom trenutku imaju uvid u kojoj su fazi rješavanja pojedinačne prijave te kakva je dinamika rješavanja problema. Sustav osigurava sigurnost podataka te sigurnosnu provjeru prijava prije objavljivanja od strane uprava lokalne zajednice. Na taj način osiguran je mehanizam izbjegavanja zaprimanja i objava nedoličnih prijava koje mogu slati neodgovorni pojedinci, a uprava lokalne zajednice mogla bi imati nepotrebne neugodnosti.

CIJENA upotrebe sustava

Sa zainteresiranim gradovima/općinama sklapa se ugovor na određeni period. Time Uprava lokalne zajednice dobiva licencu i pravo za upotrebu sustava bez ikakvih ograničenja. Kako je ovo promocija sustava, gradovima/općinama nudi se izuzetno povoljne cijene licenca upotrebe sustava bez obzira na veličinu grada/općine.

Više o eRedaru →
Cijene licenca
PROBNA

0 kn

 • U trajanju od
  2 mjeseca
 • Adminsitracija sustava
 • CIJENA
 • 0,00 kn
 • Naručite!
MJESTO

0 kn

 • Naselja do 5.000 stanovnika
 • Adminsitracija sustava
 • CIJENA
 • 3.000 kn + PDV
 • Naručite!
GRAD

0 kn

 • Naselja više od 5.000 stanovnika
 • Adminsitracija sustava
 • CIJENA
 • 5.000 kn+PDV
 • Naručite!
Korisnici i prijave

Korisnici sustava su uprave lokalne zajednice (općine, gradovi) i građani. Lokalnoj zajednica koja je ugovorila ovu uslugu korištenja sustava omogućuje se praćenje prijava, objavljivanje odgovora na razna pitanja građana, analizu vrsta prijava tijekom određenog perioda. Sustav je potpuno besplatan za sve građane.
Za slanje prijava korisnik sustava potrebno je da se korisnik registrira, što je potpuno besplatno. Nakon registracije slanje prijava od strane korisnika putem web stranice ili mobilnog uređaja. Građanima se daje mogućnost uvida u dinamiku rješavanja njihovih zahtjeva, a Upravi lokalne zajednice mogućnost direktnog kontakta sa svojim građanima.
Sustav osigurava zaštitu privatnih podataka te ne provjerava vjerodostojnost podataka. Jedini podataka koji treba prilikom registracije biti vjerodostojan je korisnika e-mail adresa. Na nju korisnik prima aktivacijski ključ za potvrdu pristup sustavu.